Bot hüjümi. Olary sahypaňyzdan nädip aýyrmaly - Semalt amaly

Zyýanly programma üpjünçiliginden ýa-da şübheli wiruslardan ejir çekýän bolsaňyz, bot bolmaly, mümkin boldugyça gysga wagtda gutulmaly. Botlar, kompýuter ulgamlaryňyza, iş stansiýalaryňyza we ykjam enjamlaryňyza aňsatlyk bilen ýokaşyp bilýän zyýanly programma üpjünçiligi. Olar hakerler tarapyndan spam ýaýratmak, hyzmat hüjümlerini ýaýratmak we internetde dürli jenaýatlar etmek üçin ulanylýar. Häzirki wagtda botlara wiruslara, kök köklerine we zyýanly programmalara garanda az üns berilýändigini aýtmak dogry. Emma tendensiýalar üýtgeýär we gözlegçiler botlaryň wiruslar we kompýuter zyýanly programmalary ýaly howplydygyny habar berdiler. Sahypaňyzy zaýalap, ulgamlaryňyza girip, internetdäki sahypaňyzyň abraýyny bozup bilerler. Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, botlar sahypaňyza hüjüm eden halatynda näme etmelidigiňizi görkezer.

Wiruslardan we botlardan ägä boluň

Wiruslardan we botlardan ägä bolmak möhümdir. Olaryň käbiri Robotlar, Sabots, Agobots, Wootbots we Mobots ýaly Windows platformalaryna ýokaşyp biler. Birnäçe bot Troýan programma üpjünçiligiňize täsir edip, kompýuter ulgamlaryňyza awtomatiki gurup biler. Jenaýatçylara maglumatlaryňyzy döwmek we şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak üçin köp mümkinçilik döredýän köp problema döredýär. Enjamyňyzda köp sanly bot bar bolsa, hüjüm edýänler ulgamyňyzyň gözegçiligini ele alarlar we olary tutuşlygyna duruzmagyňyz mümkin bolmaz.

Wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň dürli görnüşleri ýaly, botlary tapmak aňsat däl we enjamyňyz üçin köp problema döredip biler. Olary kompýuter ulgamyndan aýyrmak isleseňiz, şu dört ýönekeý ädimden ugur alyp bilersiňiz:

Windows Task Manager ulanmak

Belli bir programma toplumyny gözleýän bolsaňyz, Windows meseleler dolandyryjysyny ulanmagy göz öňünde tutuň. Şol programmalary tapmak üçin ýeterlik çeşmeleriňiz ýok bolsa, näbelli çeşmelerden göçürip almazlygyňyz haýyş edilýär, sebäbi hakerler kompýuter ulgamyňyza şeýle täsir edip biler.

Ulgamyňyzy skanirlemek

Ikinji we iň möhüm ädimleriň biri, kompýuter ulgamyňyzy skanirlemekdir. Enjamyňyzyň wiruslardan, zyýanly programmalardan we botlardan halas bolmagy üçin muny etmeli. Antivirus gurallarynyň köpüsini işletmek hökman däl. Munuň ýerine diňe bir güýçli programma üpjünçiligini ulanmaly we kodlary dogry gurallar bilen aýyrmaly.

Açyk portlary gözlemek

Aralykda howpsuz bolmak üçin gowşak ýerleri barlamaly we portlary açmaly. Güýçli skaner gurallarynyň käbiri açyk we ýapyk portlaryňyzy skanirlemäge kömek edýän Nessus we QualysGuard. Şeýle hem, ulgamyňyzy ähli wiruslar üçin gözden geçirmeli we yzygiderli howpsuzlyk skanerini geçirmeli.

Iň soňky ädim

Iň soňky we soňky ädim, bot ýokançlygyny barlamakdyr. Bu enjamyňyzy urýan traffigiň hiline syn etmek arkaly amala aşyrylyp bilner. Diňe degişli programma üpjünçiligini gurnamaly we ýokary hilli hitleri kabul edip başlandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy barlamak üçin Google Analytics dolandyryş paneline girmäge synanyşyň.

Botlardan we wirus ýokançlyklaryndan dynmak üçin ýapyşyp boljak käbir täze we ajaýyp usullar.